top of page

תנאי שימוש למאמן ולמתאמן

תקנון למאמנים

אנחנו שמחים לראות אותך איתנו ומצפים כבר להכיר אותך. בינתיים, נספר לך מה קורה פה ואיך זה עובד: FITHOOD הם מתחמי אימונים משותפים למאמני כושר, גוף ונפש. במתחם אפשר לשכור אזורי אימון ואולמות סטודיו מאובזרים בציוד מקצועי בשעות שמתאימות לך. 

חשוב לדעת שהלקוחות הם שלך ולמעשה בזמן האימון הם והציוד המושכר נמצאים באחריותך הבלעדית. 
זה הרעיון, אבל יש גם חזון. אנחנו רוצים ליצור סביבה של יותר. להיות יותר מקצועיים, לאמן בתנאים יותר טובים, לקבל יותר כבוד ובסוף לתת יותר למתאמנים. לכן, יצרנו פה קהילה של מאמנים עם לב רחב ופועם  שנותנת ביחד בוסט מקצועי רציני לחברים בה (הפיטר'ז שלנו). החל מהרצאות על פיזיותרפיה ותזונה ועד סדנאות שיווק וניהול פיננסי, יש פה בית וקהילה שיוצרת דברים גדולים ביחד. 

יחד עם הבית, יש פה גם "כללי בית" וסטנדרטים שחובה להקפיד עליהם ולעמוד בהם.

​תנאי שימוש באתר ו/או אפליקציה

מבוא

תקנון המאמנים ותנאי השימוש שלעיל ולהלן מגדירים, בין השאר, את אופן השימוש באתר ו/או אפליקציה, מסדיר את אופן ורכישת השירותים דרכה, וכן מסדיר את תנאי ההתקשרות של המאמנים עם FITHOOD (להלן: "תנאי השימוש" או "התקנון").

השימוש בלשון זכר בתנאי השימוש ו/או בכל מקום אחר באתר ו/או באפליקציה נעשה מטעמי נוחות בלבד ובכל מקום בתנאי שימוש אלה ו/או באתר ו/או באפליקציה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשתמע. השימוש במונח מאמן מתייחס גם למטפל הפועל במתחם.

שימושך באתר ו/או באפליקציה מהווה הסכמה להוראות תנאי שימוש אלה ולשאר התנאים המופיעים או שיופיעו באתר ו/או באפליקציה בעת שימושך. אם אינך מסכים למי מתנאי השימוש ו/או תנאים נוספים באתר ו/או באפליקציה, הינך מתבקש להימנע מלעשות כל שימוש באתר ו/או באפליקציה מכל מין וסוג שהוא, לרבות הרשמה לשירותים הניתנים דרך האתר ו/או האפליקציה ו/או רכישת שירותים באמצעות האתר ו/או אפליקציה.

הינך נדרש לקרוא את תנאי השימוש בעיון ובקפידה, שכן הוא מהווה חוזה התקשרות מחייב בינך לבין חברת פיטהוד בע״מ וחברות קשורות שלה (להלן: "החברה"), לכל דבר ועניין.

בכל מקרה של סתירה בין הוראות תנאי השימוש לבין כל מסמך אחר ו/או מידע המתקבל ממקור אחר, יגברו הוראות תנאי שימוש אלה.

הוראות תנאי השימוש עשויים להשתנות מעת לעת והחברה שומרת על זכותה לעדכנם ו/או לשנותם ו/או לבטלם, על פי שיקול דעתה הבלעדי. נא להקפיד להתעדכן בהוראות תנאי השימוש.

המידע המצוי במרשמי האתר ו/או האפליקציה מהווה ראיה חלוטה לנכונות הפעולות שבוצעו דרך האתר ו/או האפליקציה.

בכל מקום בו מצוינת "החברה" בתנאי השימוש, ההתייחסות הנה גם למי מטעמה. בכל מקום בו כתוב "אתר" או "אפליקציה", ההתייחסות היא גם ולאתר וגם לאפליקציה של FITHOOD.

החברה עושה מאמצים לוודא שהמידע המוצג באתר ו/או באפליקציה הינו מידע שלם ומדויק, אולם עשויים להופיע בו אי דיוקים ו/או שגיאות בתום לב והחברה לא תישא באחריות כלשהי לעניין מידע זה.

בכל שאלה ו/או הבהרה ו/או בירור ניתן לפנות לחברה דרך פרטי הקשר המצוינים באתר ו/או אפליקציה.

הרישום כמאמן והזמנת חדרים במתחם האימונים מתבצע באמצעות האתר/האפליקציה. 

כישורי המאמן, התחייבויותיו ואחריותו

המאמן מצהיר, כי:  

 • הוא בריא וכי אין לו כל מגבלה רפואית או אחרת לקיים אימון כושר גופני;

 • הוא בעל תעודה הנדרשת על פי דין המסמיכה אותו לאמן בסוג האימונים אותו הוא מעביר לכל מגוון מתאמניו, לרבות, במקרה של אימון קטינים (מתחת לגיל 18) קיום הסמכה מתאימה להדרכת קטינים, בהתאם לחוק מכוני כושר (רישוי ופיקוח), התשנ"ד-1994; 

 • הוא בעל תעודת "מגיש עזרה ראשונה" בתוקף ומתחייב לחדש את תוקפה, מעת לעת, כך שבכל תקופת שכירות החלל מהחברה על ידי המאמן תהא תעודה זו בתוקף;

 • כתנאי להשכרה ראשונית של חלל על ידי מאמן, המאמן יעביר לחברה העתקים של התעודות כאמור לעיל;

 • הוא מחזיק בפוליסת אחריות מקצועית בעלת היקפים מקובלים וסבירים. לבקשת החברה, הוא ימציא לה אישור קיום ביטוחים בנוסח המקובל על החברה;

 • אין החברה תהא אחראית במקרה של הצהרה כוזבת על ידי מאמן בעניין זה או בגין פעולות או מקצועיות מאמן. כל האחריות בגין עניינים אלו תהא על המאמן לבדו;

 • הוא מודע כי באחריותו המלאה לוודא שהמתאמנים מילאו הצהרת בריאות ושהם כשירים להתאמן;

 • הוא מתחייב להשאיר את החלל מסודר כפי שקיבל אותו בתחילת האימון;

 • הוא מודע כי משך זמן ההשכרה כולל את זמן סידור וחיטוי החדר, ומתחייב לסיים את האימון 5 דקות לפני תום הזמן על מנת שיתאוורר לקראת האימון הבא;

 • הוא מתחייב להקפיד על שימוש תקין ואחראי בציוד ובמתקנים שלו ושל המתאמנים, והינו האחראי הבלעדי לכל נזק שיגרם לחדר או לתכולתו, אשר נגרם עקב שימוש לא תקין ו/או רשלני, לרבות כיסוי עלויות התיקון. באחריות המאמן לדווח על ציוד או מתקן פגום לפני תחילת האימון;

 • הוא מתחייב לנהוג בכבוד, לדבר בשפה נקיה ובנימוס כלפי העובדים, המאמנים והמתאמנים. במתחמי FITHOOD יש מדיניות של אפס סובלנות להתנכלויות, התנהגויות דווקניות ופוגעניות, ולהטרדות מיניות;

 • הוא מתחייב שלא לעשות שימוש בחלל שלא הושכר, אלא אם קיבל הסכמה כתובה לכך. 

 • לבקשת החברה הוא ימציא לה אישורים ומסמכים להוכחת נכונות הצהרותיו כאמור.

 

כללי

החברה שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי ובהתאם לדין, לסרב לאפשר למאמן להעביר פעילויות במתחמי FITHOOD.

החברה אינה אחראית ואינה חייבת לספק מקומות חנייה למאמנים.

החברה רשאית לבצע שיפוצים ו/או תיקונים מעת לעת ו/או תהא רשאית להשבית מתקן ו/או מקום במתחמי האימונים לשם כך או משום שאינם תקינים, לבטל פעילויות ו/או אימונים, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.

החברה רשאית לשנות את שעות הפתיחה והסגירה ו/או את שעות הפעילות של מתחם האימונים או חלק ממנו.

החברה רשאית לשנות ולתקן את התקנון מעת לעת ולפי שיקול דעתה.

מספר החללים בכל מתחם מוגבל והחברה לא מתחייבת לזמינות החללים.

בהרשמה לאתר/האפליקציה המאמן מאשר כי קרא והבין את התקנון והוא מסכים לאמור בו.

המאמן מודע לכך, כי על אף המאמצים המושקעים באתר ובאפליקציה, מדובר במערכות מורכבות שאינן חסינות מטעות או תקלה (לרבות אי זמינות). המאמן מצהיר כי לא תהיה לו כל טענה כנגד החברה בשל כך.

אופן השימוש באתר / באפליקציה

כל אדם העושה שימוש בפונקציות האתר, הן במישרין והן בעקיפין, לרבות מאמן, מבקר ו/או על כל שימוש אחר (לעיל ולהלן: "משתמש" ו/או "מאמן"), מצהיר, מסכים ומתחייב לעמוד בכל התנאים הבאים:

לא להעביר, לאסוף או לעשות שימוש בתכנים ו/או בפרטים ו/או בכל מידע אחר הנמצא באתר בין אם המידע כאמור שייך לחברה ובין אם לצד ג'.

לא לעלות לאתר תוכן בלתי חוקי או תמונות המציגים אלימות, עירום (לרבות חלקי), אפליה, תוכן הפוגע בצד שלישי, תכנים פורנוגראפיים או בעלי רמיזה מינית, תכנים הכוללים השמצות, בריונות, הטרדה, התעללות, איומים, התחזות או הפחדה של אנשים או ישויות, מידע פרטי או סודי. החברה תהיה רשאית לסיים מיידית את השימוש של משתמש העובר על האמור לעיל ו/או למנוע ממנו כל שימוש באתר בעתיד.

לא לעשות כל שימוש באתר לכל מטרה שהיא בלתי חוקית, פוגענית, מחבלת, אשר תפריע, תשבש, תשנה, תשמיד, תפגום, תגביל, תחבל או תשפיע בכל דרך אחרת על פעולתו התקינה של האתר בכל דרך שהיא, לרבות ומבלי הגבלה, וירוסים, תולעים, סוסים טרויאניים, תוכנת ריגול, תוכנה זדונית או כל אמצעי או טכנולוגיה משמידה או משבשת אחרת.

השירותים המוצעים באתר ו/או באפליקציה 

שירותי השכרת חללים - מאמנים יכולים להזמין באתר חדרים לאימונים בודדים בפרק זמן של 30 יום קדימה. האפשרות לבצע הזמנה לפרק זמן רחוק יותר או האפשרות לבצע הזמנה של סדרת אימונים מחזורית שמורה לבעלי מנוי בלבד.

התמונות המוצגות באתר ו/או באפליקציה הינן להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין מראה ומפרט השירות לבין התמונה.

מחירי השירותים באתר ו/או באפליקציה יהיו ניתנים לעדכון ללא צורך בהודעה מוקדמת ולפי שיקול דעתה הבלעדי. המחיר המחייב הוא מחיר השירות כפי שנמסר למשתמש בעת השלמת הליך ההרשמה ו/או ההזמנה.

החברה רשאית לפרסם ו/או להציע למאמנים באתר ו/או באפליקציה מבצעים ו/או הנחות וכל הטבה אחרת בתנאים שנקבעו על ידה ולפי שיקול דעתה הבלעדי. החברה תהיה רשאית להפסיק כל הטבה כאמור באופן מיידי וללא הודעה מוקדמת. 

מנוי למאמנים להשכרת חללים

החברה מציעה מנוי חודשי למאמנים המקנה אפשרות להזמנה מוקדמת של חדרים לאימונים בודדים או לסדרת אימונים מחזורית. 

המנוי מוצע בעלות חודשית, בהתאם לחלל אליו רוצה המאמן לרכוש את המנוי. 

התשלום עבור המנוי מבוצע באמצעות כרטיס אשראי, בדרך של הוראת קבע והוא מנוי חודשי אשר מתחדש באופן אוטומטי מדי חודש.

ביטול המנוי יתבצע באמצעות הגשת בקשה לביטול מנוי באפליקציה. במהלך תקופת ההודעה המוקדמת, המנוי ימשיך להיות בתוקף וימשיך להיגבות תשלום בגינו. בכל מנוי יהיו כתובים תנאי הביטול ותנאי ההודעה מראש. 

החברה תהא רשאית לשנות את דמי המנוי ו/או תעריפי התשלומים ו/או השירותים מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי. החברה תודיע למאמנים על שינוי כאמור באמצעות הודעת sms או במייל ו -וניתן להתעדכן על כך באפליקציה באזור המידע על כל חדר.

החברה שומרת לה את הזכות לבטל מנוי אם מאמן לא עומד בתנאי המנוי ו/או בתנאי תקנון זה ו/או במדיניות השכרת החללים, כמו גם במקרה של שינוי או הפסקת פעילות החדר או הסניף. במקרה כזה תעשה החברה מאמץ להציע חלופה הולמת למאמן, ולהתריע על כך מראש ככל ובמידה שניתן.

רישום וגביה ממתאמנים באפליקציה

האפליקציה מציע למאמנים אפשרות להרשמת מתאמנים לשיעורים דרך האפליקציה במסגרת זו מתבצעת גם גביית התשלום עבור המאמנים בגין רישום המתאמנים לשיעור. במסגרת זו קיימות שתי חלופות: (א) תשלום חד-פעמי עבור השיעור; או (ב) רכישת כרטיסיה למספר פעילויות אצל המאמן.

התשלומים שיתקבלו דרך האפליקציה עבור הרשמה לאימונים של המאמן או רכישת כרטיסייה של המאמן יועברו למאמן ביום ה-8 לחודש העוקב לביצוע הרכישה, לאחר קבלת הכסף בפועל מחברת האשראי. ככל שהיום ה-8 לחודש הוא יום שבת, יבוצע התשלום ב-9 לחודש.

FITHOOD משמשת כפלטפורמה טכנולוגית לביצוע הרישום וגביית התשלום בלבד, האחריות לאספקת השירות היא של המאמן בלבד.

בעבור שירותי הרישום והגבייה באפליקציה כאמור תגבה החברה דמי שימוש בסך 3% מגובה העסקה (בתוספת מע"מ), וכן עמלת סליקה בסך 1% מגובה העסקה (בתוספת מע"מ). תשלומים אלו ינוכו מהסכום שיועבר למאמן על ידי החברה. 

באחריות המאמן להנפיק חשבונית מס למתאמן וקבלה לחברה.

השתתפות בכרטיסיית HOODPASS

החברה מציעה למתאמנים לרכוש כרטיסיית FITHOOD המאפשרת כניסה לפעילויות שונות בתוך מתחמי FITHOOD מתוך מאגר האימונים המתקיימים במתחם.

במסגרת הכרטיסייה, מחירי האימונים יהיו קבועים ביחס  לכל סוג פעילויות הכלולות בכרטיסיה ויפורסמו בנפרד (ייתכן כי המחיר יהיה שונה מהמחיר אותו גובה המאמן שלא באמצעות הכרטיסייה). 

עם הצטרפותו של המאמן לתוכנית HOODPASS, יוגדר התשלום שישולם למאמן עבור כל אימון דרך הכרטיסייה, והמאמן מתחייב לכבד את הנרשמים המשלמים באמצעות כרטיסיית HOODPASS.

מובהר כי המאמן מתחייב לשלב את כלל הפעילויות שלו במתחם תחת תכנית HOODPASS.

התשלומים שיתקבלו דרך כרטיסיית HOODPASS  יועברו למאמן ביום ה-8 לחודש העוקב לביצוע התשלום לאימון. ככל שהיום ה-8 לחודש הוא יום שבת, יבוצע התשלום ב-9 לחודש. 

בעבור שירותי הרישום והגבייה באפליקציה כאמור תגבה החברה דמי שימוש בסך 3% מגובה העסקה (בתוספת מע"מ), וכן עמלת סליקה בסך 1% מגובה העסקה (בתוספת מע"מ). תשלומים אלו ינוכו מהסכום שיועבר למאמן על ידי החברה.

אחריות על השירותים המוצעים ואספקתם

מובהר, כי החברה אינה אחראית לשירותים שיסופקו על ידי המאמן, גם אם פורסמו על ידיה באפליקציה או באתר. בכל מקרה שיוגשו נגד החברה דרישות ו/או תביעות ו/או הליכים משפטיים כלשהם, הקשורים במישרין ו/או בעקיפין לשירות שנמכר על-ידי מאמן ו/או בקשר לאיכותם, מחיריהם, מועדים וכיו"ב ו/או בקשר לכל מעשה ו/או מחדל של מאמן, ובכלל זה בנוגע למתן הנחה, המאמן ישפה את החברה, לפי העניין, בתוך 7 ימים ממועד קבלת דרישה בגין כל תשלום ו/או הוצאה ו/או נזק שנגרמו לכל אחד מהם, בגין דרישות ו/או תביעות ו/או הליכים כאמור.

אופן ביצוע הרכישה

מילוי הפרטים הנדרשים באתר הינו תנאי מוקדם לביצוע הרכישה. לשם הבטחת ביצוע ההזמנה במהירות, יעילות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת כל הפרטים באופן מדויק. אחריות למילוי הפרטים חלה על המאמן בלבד. החברה לא לוקחת אחריות על פרטים שגויים שהוזנו.

מסירת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים. החברה שומרת על זכותה לבטל הזמנה בכל מקרה של הגשת פרטים כוזבים, חלקיים או לא מדויקים.

הרכישה באמצעות האתר/האפליקציה תבוצע באמצעות כרטיסי אשראי ובכפוף לאישור ההרשמה או העסקה ע"י חברת האשראי. במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברת האשראי יקבל המשתמש הודעה מתאימה וחשבונו לא יחויב בגין העסקה. 

השלמת הליך הרשמה או העסקה מותנה באישור ואימות מספר הטלפון בהודעה שתשלח למשתמש ו/או באמצעות הודעה אשר תשלח לדואר האלקטרוני של המשתמש לאחר ביצוע הליך העסקה. למען הסר ספק אין בחיוב המשתמש בכדי לאשר שההרשמה או העסקה בוצעה ו/או שהשירות יינתן בסופו, וככל שהשירות לא סופק למשתמש, המשתמש יזוכה בהתאם.

ביטול עסקה

ביטול עסקה יתבצע באמצעות משלוח הודעת ביטול (להלן: "הודעת ביטול") באחת מהדרכים להלן: בדואר אלקטרוני: info@fithood.com

 • בטלפון: 051-2797928. 

 • בדואר רשום לכתובת: רחוב בן יהודה 177, תל אביב.

 • בהודעה בעל פה לנציג החברה בכתובת: רחוב בן יהודה 177, תל אביב.

 • באתר או באפליקציה.

משתמש רשאי לבטל את עסקה שביצע באתר ו/או באפליקציה והכל בכפוף לאמור להלן:

 • במקרה של ביטול הזמנת חדר לפני מועד תחילת האימון, החברה תחייב את המשתמש בדמי ביטול מערך ההזמנה, לפי תנאי הביטול של החדר המצוינים באפליקציה. תנאי הביטול עשויים להשתנות מעת לעת, ללא הודעה מראש ויעודכנו באפליקציה בכל עמוד חלל אימון, והכל בהתאם ובכפוף להוראות הדין. 

 • במקרה של ביטול מנוי, המשתמש ישלח הודעת ביטול באחת הדרכים המפורטות לעיל. ביטול המנוי כפוף לתקופת הודעה מוקדמת כמפורט בתנאי הביטול של כל מנוי המצוינים באפליקציה. במהלך התקופה המוקדמת המנוי ימשיך להיות בתוקף וימשיך להיגבות תשלום בגינו. תנאי הביטול עשויים להשתנות מעת לעת, ללא הודעה מראש ויעודכנו באפליקציה לגבי כל סוג מנוי, והכל בהתאם ובכפוף להוראות הדין.

ביטול עסקה על ידי החברה

החברה תהיה רשאית לבטל עסקה או מכירה כולה או חלקה במקרים הבאים:

 • אם נפלה טעות בהצגת השירות באתר ו/או באפליקציה, בין אם במחיר השירות ובין אם בתיאור ומפרט השירות.

 • אם יתגלה, כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או כל בעיה טכנית אחרת, אשר שיבשה את מחיר השירות ו/או תיאור השירות.

 • במקרה של מניעה ו/או עיכוב מחמת כוח עליון, כדוגמת, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור: פעולת מלחמה, איבה, טרור, מגפה (לרבות קורונה) חבלת סייבר, תקלה מכוונת או בלתי מכוונת באתר ו/או באפליקציה, שביתות והשבתות, אירועי טבע חריגים, תקלות בסליקת כרטיסי אשראי וכל סיבה אחרת שאינה תוצאת מעשה או מחדל של החברה.

 • במקרה בו קיים חשש שהרכישה מבוצעת במסגרת רכישה סיטונאית ו/או כי השירותים נרכשים לצורך מכירה חוזרת על ידי הרוכש או מי מטעמו.

 • אם נגמר מלאי השירות או שהוא הופסק ו/או אין מקום פנוי בהרשמה מסוימת לאחר או לפני הליך הרישום.

 • כאשר קיים חשש, על פי שיקול דעתה של החברה שהתמורה בגין הרכישה לא תתקבל. 

 • מובהר כי לחברה הזכות הבלעדית להודיע למאמן על סיום ההתקשרות בכל עת מכל סיבה שהיא, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, לרבות (אך לא רק) עקב משבר תברואתי ו/או אי יכולת לקיים את עסקיה בעקבות מגיפה ו/או מחלה ו/או הוראות הממשלה ומשרדיה.

 • במקרה שהמאמן הפר את תנאי תקנון זה, החברה שומרת לעצמה את הזכות לסיים את ההתקשרות עימו ו/או לבטל את כל הזמנותיו באפליקציה ו/או להרחיקו ממתחמי האימון.

קניין רוחני וזכויות יוצרים

האתר ו/או האפליקציה והתוכן המופיע בהם לרבות עיצוב האתר ו/או האפליקציה, שרטוטים, עיצובים, איורים, מוסיקה, צילומים, תמונות, מפות, קטעי אודיו, קטעי וידאו, טקסט, גרפיקה וכיוצ"ב (להלן: "המידע"), מוגנים על ידי דיני זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינ"ל וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות ושייכים לחברה ו/או לצדדים שלישים אחרים. 

חל איסור מוחלט להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או לפרסם ו/או להציג ו/או להשתמש במידע ו/או לעשות כל פעולה, במישרין או בעקיפין, המהווה הפרה או פגיעה בקניין הרוחני של החברה, לרבות עצמי ו/או מסחרי, אלא אם החברה התירה זאת במפורש בכתב ומראש. 

כל זכויות הקניין הרוחני בקשר למידע ו/או לאתר ו/או לאפליקציה (וזאת בין אם המדובר בזכויות רשומות ובין אם מדובר בזכויות שטרם נרשמו), ובכלל זאת שם המתחם ("Domain"), הפטנטים, סימני המסחר לרבות השמות "FITHOOD" ו-"פיטהוד״, זכויות יוצרים, סודות מסחריים, השיטות, אופן הצגתה ועיצובה של האתר ו/או אפליקציה  וכן, כל עניין או פרט הקשורים באתר ו/או אפליקציה , הם רכושה הבלעדי של החברה והשימוש בכל הזכויות האמורות מותר לחברה בלעדית.

שירות לקוחות

לפרטים ובירורים באשר להפעלת האתר ו/או האפליקציה ופעילותם, ניתן לפנות אל החברה בפרטים הבאים:

 • בדואר אלקטרוני: info@fithood.com

 • בטלפון: 051-2797928. 

 • נא לציין שם פרטי ומס' טלפון בעת משלוח דוא"ל.

אבטחת מידע

החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר על סודיות המידע שמוסרים משתמשים.

כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר ו/או אפליקציה  נעשית באופן מוצפן על פי תקן PCI DSS ופרטים אלו לא נרשמים באתר ו/או באפליקציה  ולא נשמרים אצל החברה. במקרים שאינם בשליטתה ואו הנובעים מכוח עליון, החברה לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם למשתמש או למי מטעמו ו/או אם מידע זה אבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.

המשתמש מתחייב שלא לבצע ולא לנסות לבצע: (i) שינוי כלשהו באתר ו/או באפליקציה (ii) העתקה ו/או הורדה של חומר האגור באתר ו/או אפליקציה  לרבות בדרך של: "Peep-Link" "Robot" "PageScrape" "Spider" או כל שיטה אחרת, אלגוריתם או תהליך ידני דומה ולא להוריד או להעתיק ו/או להעביר לאחר חומר שאגור באפליקציה שאינו מיועד להורדה ו/או העברה (iii) לא לנסות לקבל גישה לעסקאות שבוצעו על ידי אחרים באמצעים כלשהם (iv) לא לבצע פעולה כלשהי העלולה לפגוע בקניינן הרוחני של החברה, לפגוע בפרטיות משתמשים אחרים, לשנות מידע באתר ו/או באפליקציה ו/או להזיק לאתר ו/או לאפליקציה ו/או למשתמשים בהם, או איזה מהם.

מבלי לגרוע מכלליות האמור ומבלי לגרוע מכל סעד או הליך אחר, מובהר כי החברה תהיה רשאית למנוע גישה ממשתמש אשר, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, ביצע או ניסה לבצע באתר ו/או באפליקציה פעולה כלשהי בניגוד לכל דין ו/או להוראות תנאי שימוש אלה.

מדיניות פרטיות

החברה מכבדת את פרטיות המשתמשים באתר ו/או באפליקציה אותם היא מנהלת ומפעילה ועל כן, היא מתחייבת לנהוג על פי מדיניות הפרטיות הקיימת בחברה ביחס להגנת הפרטיות באתר ו/או באפליקציה. מטרת המדיניות היא להסביר מהם נוהגי החברה ביחס לפרטיות המשתמשים באתר ו/או באפליקציה, וכיצד משתמשת החברה במידע, הנמסר לה על-ידי המשתמשים באתר ו/או באפליקציה או הנאסף על-ידה בעת השימוש באתר ו/או באפליקציה. 

בעת שימוש בשירותי האתר ו/או האפליקציה נאסף מידע עליך. חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי, כלומר בשמך ובכתובתך, שירותים שרכשת, אמצעי התשלום ששימשו אותך וכיו"ב. זהו המידע שאתה מוסר ביודעין, לדוגמה בעת שתירשם לשירותים באתר ו/או באפליקציה. חלק מהמידע אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. לדוגמה, פרסומות שקראת באתר ו/או באפליקציה, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, כתובת האינטרנט (IP) שממנה פנית ועוד. 

ככל שנדרשים פרטים אישיים בעת רישום לשירותים באתר ו/או באפליקציה או בעת רכישת שירותים בה, החברה תבקש ממך רק את המידע הנחוץ במישרין לאספקת השירותים. הנתונים שנאספו יישמרו במאגר המידע של החברה ובאחריותה. השימוש במידע שנאסף, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, על מנת – לאפשר להשתמש בשירותים שונים באתר ו/או באפליקציה; לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר ו/או באפליקציה ; לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים; לצורך רכישת שירותים באתר ו/או באפליקציה - לרבות פרסום מידע ותכנים; כדי להתאים את המודעות שיוצגו בעת הביקור באתר ו/או באפליקציה לתחומי ההתעניינות שלך. המידע שישמש את החברה יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אישית.

​​החברה מעוניינת לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיה וכן, מידע שיווקי ופרסומי. מידע כזה ישוגר אליך רק אם נתת הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו. החברה לא תמסור את פרטיך האישיים למפרסמים. עם זאת, היא רשאית להעביר מידע סטטיסטי על פעילות המשתמשים באתר ו/או באפליקציה. מידע סטטיסטי שיועבר לא יזהה אותך אישית. החברה לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר ו/או באפליקציה, אלא במקרים המפורטים להלן: אם תרכוש מוצרים ושירותים מצדדים שלישיים המציעים אותם למכירה באמצעות האתר ו/או האפליקציה, יועבר לצדדים שלישיים אלה המידע הדרוש להם לשם השלמת תהליך הרכישה; במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין החברה שתחייב חשיפת פרטיך; אם תבצע באתר ו/או באפליקציה פעולות שבניגוד לדין; אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי; אם החברה תמכור או תעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתר ו/או האפליקציה  לתאגיד כלשהו – וכן, במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר ו/או האפליקציה  עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו. 

האתר ו/או אפליקציה  משתמשת ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולה השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר ו/או באפליקציה, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר ו/או האפליקציה להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע. דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.

החברה מתירה לחברות אחרות לנהל את מערך הפרסומות באתר ו/או באפליקציה. המודעות שבהן אתה צופה בעת הביקור באתר ו/או באפליקציה מגיעות ממחשביהן של אותן חברות. כדי לנהל את הפרסומות שלהן, חברות אלה מציבות Cookies במחשבך. ה-Cookies מאפשרים להן לאסוף מידע על פרסומות שהציבו ועל אילו פרסומות הקשת. השימוש שחברות אלה עושות ב-Cookies כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות הפרטיות של החברה.

החברה מיישמת באתר ו/או באפליקציה מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, החברה לא מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם. 

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למחוק אותו. פנייה כזאת יש להפנות אל info@fithood.com או בדואר רגיל אל: פיטהוד בע״מ, רחוב בן יהודה 177, תל אביב, מיקוד: 6347208. בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית אליך, אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע.

בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר ו/או האפליקציה.

הסכמה לשימוש בתמונות

המשתמש מצהיר ומאשר כי בעצם העלאת תמונות לאתר ו/או לאפליקציה הוא מביע את הסכמתו הבלתי חוזרת ובלתי מותנית לשימוש החברה באותן תמונות (לרבות לצורך קידום מכירות), ללא כל תמורה, והוא מוותר על כל טענה מכל מין וסוג שהוא בהקשר זה, לרבות טענה לזכות יוצרים ו/או לזכות מוסרית כלשהי.

ברירת דין

הדין החל על תנאי שימוש אלה, פירושם, תוקפם, תחולתם ואכיפתם הוא דין מדינת ישראל בלבד. סמכות השיפוט הייחודית בקשר לכל עניין הנוגע לתנאי שימוש אלה או הנובע מהם תהיה לבתי המשפט המוסמכים באזור תל אביב בלבד.

 

תקנון מתאמנים ותנאי שימוש 

 

מבוא

FITHOOD הם מתחמי אימונים משותפים למאמני כושר, גוף ונפש, כאשר המתאמן יכול לבחור מבין שלל האפשרויות לאיזה אימון להיכנס ועם איזה מאמן להתקשר לצורך אימון. האימונים הינם באחריות המאמנים וההתקשרות מתבצעת ישירות בין המתאמן למאמן שנבחר על ידו, כאשר FITHOOD משמשת אך ורק פלטפורמה לחיבור בין המאמן למתאמן. 

תקנון המתאמנים ותנאי השימוש שלהלן מגדירים, בין השאר, את אופן השימוש באתר ו/או אפליקציה, מסדיר את אופן ורכישת השירותים דרכה, וכן מסדיר את תנאי ההתקשרות של המתאמנים עם FITHOOD (להלן: "תנאי השימוש" או "התקנון").

השימוש בלשון זכר בתנאי השימוש ו/או בכל מקום אחר באתר ו/או באפליקציה נעשה מטעמי נוחות בלבד ובכל מקום בתנאי שימוש אלה ו/או באתר ו/או באפליקציה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשתמע.

בתקנון זה "מתאמן" – אדם המתאמן, מטופל ומשתתף בכל פעילות ו/או סדנה במתחמי FITHOOD. 

שימושך באתר ו/או באפליקציה מהווה הסכמה להוראות תנאי שימוש אלה ולשאר התנאים המופיעים או שיופיעו באתר ו/או באפליקציה בעת שימושך. אם אינך מסכים למי מתנאי השימוש ו/או תנאים נוספים באתר ו/או באפליקציה, הינך מתבקש להימנע מלעשות כל שימוש באתר ו/או באפליקציה מכל מין וסוג שהוא, לרבות הרשמה לשירותים הניתנים דרך האתר ו/או האפליקציה ו/או רכישת שירותים באמצעות האתר ו/או אפליקציה.

הינך נדרש לקרוא את תנאי השימוש בעיון ובקפידה, שכן הוא מהווה חוזה התקשרות מחייב בינך לבין חברת פיטהוד בע״מ וחברות קשורות שלה (להלן: "החברה"), לכל דבר ועניין.

בכל מקרה של סתירה בין הוראות תנאי השימוש לבין כל מסמך אחר ו/או מידע המתקבל ממקור אחר, יגברו הוראות תנאי שימוש אלה.

הוראות תנאי השימוש עשויים להשתנות מעת לעת והחברה שומרת על זכותה לעדכנם ו/או לשנותם ו/או לבטלם, על פי שיקול דעתה הבלעדי. נא להקפיד להתעדכן בהוראות תנאי השימוש.

המידע המצוי במרשמי האתר ו/או האפליקציה מהווה ראיה חלוטה לנכונות הפעולות שבוצעו דרך האתר ו/או האפליקציה.

בכל מקום בו מצוינת "החברה" בתנאי השימוש, ההתייחסות הנה גם למי מטעמה. 

החברה עושה מאמצים לוודא שהמידע המוצג באתר ו/או באפליקציה הינו מידע שלם ומדויק, אולם עשויים להופיע בו אי דיוקים ו/או שגיאות בתום לב והחברה לא תישא באחריות כלשהי לעניין מידע זה.

בכל שאלה ו/או הבהרה ו/או בירור ניתן לפנות לחברה דרך פרטי הקשר המצוינים באתר ו/או אפליקציה.

סוגי מסלולים

תשלום חד פעמי לאימון

   • החברה מציעה למתאמן אפשרות לרכוש כניסה חד-פעמית לפעילות במתחם מתוך רשימת הפעילויות הפתוחות להזמנה באפליקציה.

   • לכל פעילות מוגדרים תנאי הביטול לרכישה כאשר ממועד מסוים בזמן, ביטול הרכישה מחייב בתשלום מלא עבור השירות, והכל כמפורט בעמוד הפעילות הרלוונטי.

   • מובהר, למען הסר ספק, כי כל התקשרות בעסקה לרכישת שירות מול המאמנים (למעט אם צוין במפורש אחרת) נעשית בין המתאמן לבין המאמן. החברה אינה צד להתקשרות ואין היא נושאת באחריות כלשהי לעמידת המתאמן או המאמן בהתחייבויות אשר מי מהם נטל על עצמו במסגרת ההתקשרות כאמור.

כרטיסיית HOODPASS 

   • החברה מציעה כרטיסיית HOODPASS למתאמנים בהתאם למספר האימונים והתעריף הרצוי, כאשר לכרטיסייה תוקף משתנה בהתאם לתנאי הכרטיסייה, והכל כמפורט במחירון באתר ו/או באפליקציה. 

   • המתאמן רשאי לבחור באפשרות לפיה הכרטיסייה תתחדש באופן אוטומטי עם מימוש מלוא מספר האימונים או עם תום תוקף הכרטיסייה (לפי המוקדם). במקרה כזה, כרטיס האשראי של המתאמן יחויב באופן אוטומטי במועד החידוש. מובהר כי המתאמן יהיה רשאי לבטל את אפשרות החידוש האוטומטי בכל עת. התשלום עבור הכרטיסייה מבוצע באמצעות כרטיס אשראי, ביטול הכרטיסייה אפשרי בהתאם להוראות תקנון זה כמפורט להלן. 

   • החברה תהא רשאית לשנות את עלות הכרטיסייה ו/או תעריפי התשלומים ו/או השירותים מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, והחברה תודיע על כך למתאמן באמצעות הודעת SMS או במייל, וכן המתאמן יכול להתעדכן על כך באפליקציה באזור המידע.

   • כרטיסיית HOODPASS מעניקה למתאמן אפשרות להירשם לאימון אצל מספר מאמנים אשר פועלים  במתחם האימונים של FITHOOD (אליה קשורה הכרטיסייה) אשר בחרו ו/או נבחרו להיכלל תחת כרטיסיית HOODPASS, והכל בכפוף להרשמה מראש.

   • הכרטיסייה היא אישית ואינה ניתנת להעברה.

   • לא ניתן להקפיא את הכרטיסייה.

   • הכרטיסייה ניתנת לשימוש אך ורק כל עוד היא בתוקף כפי שמופיע בתנאי הכרטיסייה.

   • לא יינתן החזר כספי ו/או אחר עבור אי שימוש בכרטיסייה.

כרטיסיית מאמנים

   • החברה מציעה כרטיסיית מאמנים המאפשר למתאמנים לרכוש כרטיסייה עבור מאמן ספציפי בלבד, בהתאם למספר האימונים והתעריף הרצוי, כאשר לכרטיסייה תוקף משתנה כחלק מתנאי הכרטיסייה, והכל כמפורט במחירון באתר ו/או באפליקציה. 

   • התשלום עבור כרטיסיית המאמנים יבוצע מראש ע"י המתאמן באמצעות האפליקציה או האתר.

   • הכרטיסייה היא אישית ואינה ניתנת להעברה.

   • לא ניתן להקפיא את הכרטיסייה.

   • הכרטיסייה ניתנת לשימוש אך ורק כל עוד היא בתוקף כפי שמופיע בתנאי הכרטיסייה.

   • לא יינתן החזר כספי ו/או אחר עבור אי שימוש בכרטיסייה.

   • FITHOOD משמשת פלטפורמה טכנולוגית למכירת הכרטיסייה וסליקת התשלום כאשר התשלום המתקבל מהמתאמן עובר למאמן המוכר את הכרטיסייה (בניכוי עמלת פלטפורמה).

   • מובהר, למען הסר ספק, כי כל התקשרות בעסקה לרכישת שירות מול המאמנים (לרבות כרטיסיית מאמנים) נעשית בין המתאמן לבין המאמן. החברה אינה צד להתקשרות ואין היא נושאת באחריות כלשהי לעמידת המתאמן או המאמן בהתחייבויות אשר מי מהם נטל על עצמו במסגרת ההתקשרות כאמור.

 

כללי השימוש במתחם האימונים

אין להשתמש בציוד ובמתקני המתחם ללא קבלת הדרכה מהמאמן אליו הגעת.

עליך להישמע להנחיות והוראות המאמן וצוות מתחם האימונים.

אין להיכנס לשטח המתחם תחת השפעת אלכוהול, סמים או סמי הרגעה.

אין להכניס למתחם האימונים חיות מחמד.

באחריותך לשמור על חפציך. החברה לא תהיה אחראית לציוד ו/או למיטלטלין במתחם. בהקשר זה, מובהר כי החברה אינה מבטחת את רכושם של השוהים במקום כלל וכלל וכי הינם האחראים הבלעדיים לציודם.

האימון במתחם האימונים הינו בכפוף למילוי הצהרת בריאות באפליקציה או אל מול המאמן. בכל שינוי במצבך הרפואי, יש להודיע על כך למאמן אליו הגעת.

האימון במתחם האימונים הינו בלבוש ראוי ובנעלי ספורט בלבד (למעט אימונים שמתבצעים ללא נעליים בהוראת המאמן).

יש להשתמש בציוד ובמתקני המתחם בצורה ראויה ולמטרה לשמה הם נועדו ולא לגרום להם נזק.

בכל מקרה של אי עמידה בכללי השימוש במתחם ו/ או במקרה של הפרת משמעת חמורה, החברה שומרת לעצמה את הזכות לסרב לקבל מתאמן כמתאמן במתחם.

כללי

החברה שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי ובהתאם לדין, לסרב לקבל מתאמן ו/או לחדש כרטיסייה למתאמן.

החברה אינה אחראית ואינה חייבת לספק מקומות חנייה למתאמנים.

החברה רשאית לבצע שיפוצים ו/או תיקונים מעת לעת ו/או תהא רשאית להשבית מתקן ו/או מקום במתחם האימונים לשם כך או משום שאינם תקינים, לבטל פעילויות ו/או אימונים, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי והמתאמן לא יהא זכאי לפיצוי כלשהו בשל כך.

החברה רשאית לשנות את שעות הפתיחה והסגירה ו/או את שעות הפעילות של מתחם האימונים או חלק ממנו.

החברה רשאית לשנות ולתקן את התקנון מעת לעת ולפי שיקול דעתה.

מספר המתאמנים בכל אימון מוגבל והחברה לא מתחייבת לזמינות השיעורים ו/ או החללים.

ברכישת כרטיסייה ו/או שירות המתאמן מאשר כי קרא והבין את התקנון והוא מסכים לאמור בו.

המתאמן מודע לכך, כי על אף המאמצים המושקעים באתר ובאפליקציה, מדובר במערכות מורכבות שאינן חסינות מטעות או תקלה (לרבות אי זמינות). המתאמן מצהיר כי לא תהיה לו כל טענה כנגד החברה בשל כך.

 

אופן השימוש באתר ו/או באפליקציה על ידי המשתמשים

כל אדם העושה שימוש באתר ו/או אפליקציה, הן במישרין והן בעקיפין (לעיל ולהלן: "משתמש" או "מתאמן" או "לקוח"), מצהיר, מסכים ומתחייב לעמוד בכל התנאים הבאים:

לא להעביר, לאסוף או לעשות שימוש בתכנים ו/או בפרטים ו/או בכל מידע אחר הנמצא באתר ו/או באפליקציה בין אם המידע כאמור שייך לחברה ובין אם לצד ג'.

לא להעלות לאתר ו/או אפליקציה תוכן בלתי חוקי או תמונות המציגים אלימות, עירום (לרבות חלקי), אפליה, תוכן הפוגע בצד שלישי, תכנים פורנוגראפיים או בעלי רמיזה מינית, תכנים הכוללים השמצות, בריונות, הטרדה, התעללות, איומים, התחזות או הפחדה של אנשים או ישויות, מידע פרטי או סודי. החברה תהיה רשאית לסיים מיידית את השימוש של משתמש העובר על האמור לעיל ו/או למנוע ממנו כל שימוש באתר ו/או באפליקציה בעתיד.

לא לעשות כל שימוש באתר ו/או באפליקציה לכל מטרה שהיא בלתי חוקית, פוגענית, מחבלת, אשר תפריע, תשבש, תשנה, תשמיד, תפגום, תגביל, תחבל או תשפיע בכל דרך אחרת על פעילותו התקינה של האתר ו/או האפליקציה בכל דרך שהיא, לרבות ומבלי הגבלה, וירוסים, תולעים, סוסים טרויאניים, תוכנות ריגול, תוכנות זדוניות או כל אמצעי או טכנולוגיה משמידה או משבשת אחרת.

השירותים המוצעים באתר ו/או באפליקציה 

התמונות המוצגות באתר ו/או באפליקציה הינן להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין מראה ומפרט השירות לבין התמונה.

מחירי השירותים באתר ו/או באפליקציה יהיו ניתנים לעדכון ללא צורך בהודעה מוקדמת ולפי שיקול דעתה הבלעדי. המחיר המחייב הוא מחיר השירות כפי שנמסר ללקוח בעת השלמת הליך ההרשמה ו/או ההזמנה.

החברה רשאית לפרסם ו/או להציע למשתמשי האתר ו/או האפליקציה מבצעים ו/או הנחות וכל הטבה אחרת בתנאים שנקבעו על ידה ולפי שיקול דעתה הבלעדי. החברה תהיה רשאית להפסיק כל הטבה כאמור באופן מיידי וללא הודעה מוקדמת. 

באתר ו/או אפליקציה מצוי מידע, הנחות ושירותים המוצעים ללקוחות מטעם המאמנים. כל התקשרות בעסקה לרכישת שירות מול המאמנים נעשית בין הלקוח לבין המאמן. החברה אינה צד להתקשרות ואין היא נושאת באחריות כלשהי לעמידת הלקוח או המאמן בהתחייבויות אשר מי מהם נטל על עצמו במסגרת התקשרות כאמור. 

פעילות החברה בכל הנוגע לאספקת השירותים המוצעים מתבצעת במסגרת היותה של החברה גורם מקשר בלבד.

המאמנים נושאים באחריות הבלעדית לשירותים המוצעים או המפורסמים באתר ו/או אפליקציה, ובכלל זה לאיכותם, לתקינותם, לטיבם, לבטיחותם, לתכולתם, ולהתאמתם לצרכי המשתמש ולכל מצג המוצג באתר ו/או אפליקציה  בקשר לשירותים. החברה לא תישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם בשל כל עניין הקשור, במישרין או בעקיפין, בשירותים. מובהר, כי לעניין התשלום עבור השירותים ע"י המתאמנים, החברה משמשת כסולק בלבד לצורך העברת התשלום למאמנים, למעט במקרה של אימונים שיוזמת החברה אצל מאמנים שמועסקים על ידה, כאמור לעיל. 

ביטול עסקה 

האמור בתקנון זה כפוף לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן: "החוק") ולתקנותיו. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין האמור בתקנון זה לבין הוראות החוק, תגברנה הוראות החוק. 

ביטול עסקה יתבצע באמצעות משלוח הודעת ביטול (להלן: "הודעת ביטול") באחת מהדרכים להלן: 

   • בדואר אלקטרוני: info@fithood.com

   • בטלפון: 051-27-97-928. 

   • בדואר רשום לכתובת: רחוב בן יהודה 177, תל אביב.

   • בהודעה בעל פה לנציג החברה בכתובת: רחוב בן יהודה 177, תל אביב.

   • באתר או באפליקציה.

לקוח רשאי לבטל את עסקה שביצע באתר ו/או באפליקציה בהתאם להוראות החוק ולקבל החזר כספי בגינו והכל בכפוף לאמור להלן:

   • הלקוח יהיה רשאי לבטל את העסקה מיום ביצועה ועד 14 ימים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים המנויים בסעיף 14ג(ב) לחוק, לפי העניין (לפי המאוחר מבניהם). על אף האמור, משתמש שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, כהגדרת מונחים אלה להלן, רשאי לבטל את העסקה בתוך 4 חודשים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים המנויים בסעיף 14ג(ב) לחוק, לפי העניין (לפי המאוחר מבניהם), ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין נציגי החברה ללקוח, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית. בסעיף זה: "אדם עם מוגבלות" - כהגדרתו בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998; "אזרח ותיק" - מי שמלאו לו 65 שנים; "עולה חדש" - מי שטרם חלפו חמש שנים מיום שניתנה לו תעודה עולה או תעודת זכאות.

   • ביקש לקוח שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש לבטל עסקה, רשאים נציגי החברה לדרוש ממנו להציג לפניהם תעודה המוכיחה שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש. בהתאם לדרישה כאמור, המשתמש יציג לפני נציגי החברה את אחד מהמסמכים המנויים בסעיף 14ג1(ד) לחוק, לפי העניין, או יספק להם עותק שלו, לרבות באמצעות תקשורת אלקטרונית.

   • החזר כספי יבוצע באמצעות זיכוי כרטיס האשראי בו בוצעה העסקה או באופן בו נעשה התשלום (ככל שנעשה באמצעי אחר), וזאת לא יאוחר מ- 14 ימים ובכפוף לקיום דרישות החוק.

   • במידה שביטל הלקוח עסקה לפי הוראות תקנון זה שלא עקב אי התאמה בין השירות שרכש לבין הפרטים שנמסרו לו לפי סעיפים 14ג(ב) לחוק או עקב אי אספקת השירות שרכש במועד שנקבה החברה או בשל הפרה אחרת מצד החברה של תנאי המכירה, תהא רשאית החברה, לפי שיקול דעתה, לגבות דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר השירות שנרכש או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מבניהם. המשתמש יציין בכל הודעת ביטול את שמו ומספר זהותו.

   • מובהר כי במקרה של ביטול כרטיסייה (HOODPASS ו/או כרטיסיית מאמנים), וככל שהמתאמן החל להשתמש בכרטיסייה, תיגבה מהמתאמן, בנוסף לדמי הביטול, התמורה היחסית עבור השימוש שנעשה בפועל בכרטיסייה בחישוב לפי מחיר מחירון של אימון בודד שלא במסגרת כרטיסייה. 

ביטול עסקה ע"י החברה

החברה תהיה רשאית לבטל עסקה או מכירה כולה או חלקה במקרים הבאים: 

   • אם נפלה טעות בהצגת השירות באתר ו/או באפליקציה, בין אם במחיר השירות ובין אם בתיאור ומפרט השירות. 

   • אם יתגלה, כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או כל בעיה טכנית אחרת, אשר שיבשה את מחיר השירות ו/או תיאור השירות. 

   • במקרה של מניעה ו/או עיכוב מחמת כוח עליון, כדוגמת, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור: פעולת מלחמה, איבה, טרור, מגפה (לרבות קורונה) חבלת סייבר, תקלה מכוונת או בלתי מכוונת באתר ו/או באפליקציה, שביתות והשבתות, אירועי טבע חריגים, תקלות בסליקת כרטיסי אשראי וכל סיבה אחרת שאינה תוצאת מעשה או מחדל של החברה.

   • אם אין מקום פנוי בהרשמה מסוימת לאחר או לפני הליך הרישום. 

   • כאשר קיים חשש, על פי שיקול דעתה של החברה שהתמורה בגין הרכישה לא תתקבל. 

קניין רוחני וזכויות יוצרים

האתר ו/או האפליקציה והתוכן המופיע בהם לרבות עיצוב האתר ו/או האפליקציה, שרטוטים, עיצובים, איורים, מוסיקה, צילומים, תמונות, מפות, קטעי אודיו, קטעי וידאו, טקסט, גרפיקה וכיוצ"ב (להלן: "המידע"), מוגנים על ידי דיני זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינ"ל וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות ושייכים לחברה ו/או לצדדים שלישים אחרים. 

חל איסור מוחלט להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או לפרסם ו/או להציג ו/או להשתמש במידע ו/או לעשות כל פעולה, במישרין או בעקיפין, המהווה הפרה או פגיעה בקניין הרוחני של החברה, לרבות עצמי ו/או מסחרי, אלא אם החברה התירה זאת במפורש בכתב ומראש. 

כל זכויות הקניין הרוחני בקשר למידע ו/או לאתר ו/או לאפליקציה (וזאת בין אם המדובר בזכויות רשומות ובין אם מדובר בזכויות שטרם נרשמו), ובכלל זאת שם המתחם ("Domain"), הפטנטים, סימני המסחר לרבות השמות "FITHOOD" ו-"פיטהוד״, זכויות יוצרים, סודות מסחריים, השיטות, אופן הצגתה ועיצובה של האתר ו/או אפליקציה  וכן, כל עניין או פרט הקשורים באתר ו/או אפליקציה , הם רכושה הבלעדי של החברה והשימוש בכל הזכויות האמורות מותר לחברה בלעדית.

שירות לקוחות

לפרטים ובירורים באשר להפעלת האתר ו/או האפליקציה ופעילותם, ניתן לפנות אל החברה בפרטים הבאים:

   • בדואר אלקטרוני: info@fithood.com

   • בטלפון: 051-2797928. 

   • נא לציין שם פרטי ומס' טלפון בעת משלוח דוא"ל.

אבטחת מידע

החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר על סודיות המידע שמוסרים לקוחות.

כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר ו/או אפליקציה  נעשית באופן מוצפן על פי תקן PCI DSS ופרטים אלו לא נרשמים באתר ו/או באפליקציה  ולא נשמרים אצל החברה. במקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכוח עליון, החברה לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם ללקוח או למי מטעמו ו/או אם מידע זה אבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.

הלקוח מתחייב שלא לבצע ולא לנסות לבצע: (i) שינוי כלשהו באתר ו/או באפליקציה (ii) העתקה ו/או הורדה של חומר האגור באתר ו/או אפליקציה  לרבות בדרך של: "Peep-Link" "Robot" "PageScrape" "Spider" או כל שיטה אחרת, אלגוריתם או תהליך ידני דומה ולא להוריד או להעתיק ו/או להעביר לאחר חומר שאגור באפליקצייה שאינו מיועד להורדה ו/או העברה (iii) לא לנסות לקבל גישה לעסקאות שבוצעו על ידי אחרים באמצעים כלשהם (iv) לא לבצע פעולה כלשהי העלולה לפגוע בקניינן הרוחני של החברה, לפגוע בפרטיות משתמשים אחרים, לשנות מידע באתר ו/או באפליקציה ו/או להזיק לאתר ו/או לאפליקציה ו/או למשתמשים בהם, או איזה מהם.

מבלי לגרוע מכלליות האמור ומבלי לגרוע מכל סעד או הליך אחר, מובהר כי החברה תהיה רשאית למנוע גישה ממשתמש אשר, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, ביצע או ניסה לבצע באתר ו/או באפליקציה פעולה כלשהי בניגוד לכל דין ו/או להוראות תנאי שימוש אלה.

מדיניות פרטיות

החברה מכבדת את פרטיות המשתמשים באתר ו/או באפליקציה אותם היא מנהלת ומפעילה ועל כן, היא מתחייבת לנהוג על פי מדיניות הפרטיות הקיימת בחברה ביחס להגנת הפרטיות באתר ו/או באפליקציה. מטרת המדיניות היא להסביר מהם נוהגי החברה ביחס לפרטיות המשתמשים באתר ו/או באפליקציה, וכיצד משתמשת החברה במידע, הנמסר לה על-ידי המשתמשים באתר ו/או באפליקציה או הנאסף על-ידה בעת השימוש באתר ו/או באפליקציה. 

בעת שימוש בשירותי האתר ו/או האפליקציה נאסף מידע עליך. חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי, כלומר בשמך ובכתובתך, שירותים שרכשת, אמצעי התשלום ששימשו אותך וכיו"ב. זהו המידע שאתה מוסר ביודעין, לדוגמה בעת שתירשם לשירותים באתר ו/או באפליקציה. חלק מהמידע אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. לדוגמה, פרסומות שקראת באתר ו/או באפליקציה, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, כתובת האינטרנט (IP) שממנה פנית ועוד. 

ככל שנדרשים פרטים אישיים בעת רישום לשירותים באתר ו/או באפליקציה או בעת רכישת שירותים בה, החברה תבקש ממך רק את המידע הנחוץ במישרין לאספקת השירותים. הנתונים שנאספו יישמרו במאגר המידע של החברה ובאחריותה. השימוש במידע שנאסף, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, על מנת – לאפשר להשתמש בשירותים שונים באתר ו/או באפליקציה; לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר ו/או באפליקציה ; לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים; לצורך רכישת שירותים באתר ו/או באפליקציה - לרבות פרסום מידע ותכנים; כדי להתאים את המודעות שיוצגו בעת הביקור באתר ו/או באפליקציה לתחומי ההתעניינות שלך. המידע שישמש את החברה יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אישית.

​​החברה מעוניינת לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיה וכן, מידע שיווקי ופרסומי. מידע כזה ישוגר אליך רק אם נתת הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו. החברה לא תמסור את פרטיך האישיים למפרסמים. עם זאת, היא רשאית להעביר מידע סטטיסטי על פעילות המשתמשים באתר ו/או באפליקציה. מידע סטטיסטי שיועבר לא יזהה אותך אישית. החברה לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר ו/או באפליקציה, אלא במקרים המפורטים להלן: אם תרכוש מוצרים ושירותים מצדדים שלישיים המציעים אותם למכירה באמצעות האתר ו/או האפליקציה, יועבר לצדדים שלישיים אלה המידע הדרוש להם לשם השלמת תהליך הרכישה; במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין החברה שתחייב חשיפת פרטיך; אם תבצע באתר ו/או באפליקציה פעולות שבניגוד לדין; אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי; אם החברה תמכור או תעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתר ו/או האפליקציה  לתאגיד כלשהו – וכן, במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר ו/או האפליקציה  עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו. 

האתר ו/או אפליקציה  משתמשת ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולה השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר ו/או באפליקציה, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר ו/או האפליקציה להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע. דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.

החברה מתירה לחברות אחרות לנהל את מערך הפרסומות באתר ו/או באפליקציה. המודעות שבהן אתה צופה בעת הביקור באתר ו/או באפליקציה מגיעות ממחשביהן של אותן חברות. כדי לנהל את הפרסומות שלהן, חברות אלה מציבות Cookies במחשבך. ה-Cookies מאפשרים להן לאסוף מידע על פרסומות שהציבו ועל אילו פרסומות הקשת. השימוש שחברות אלה עושות ב-Cookies כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות הפרטיות של החברה.

החברה מיישמת באתר ו/או באפליקציה מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, החברה לא מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם. 

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למחוק אותו. פנייה כזאת יש להפנות אל info@fithood.com או בדואר רגיל אל: פיטהוד בע״מ, רחוב בן יהודה 177, תל אביב, מיקוד: 6347208. בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית אליך, אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע.

בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר ו/או האפליקציה.

ברירת דין

הדין החל על תנאי שימוש אלה, פירושם, תוקפם, תחולתם ואכיפתם הוא דין מדינת ישראל בלבד. סמכות השיפוט הייחודית בקשר לכל עניין הנוגע לתנאי שימוש אלה או הנובע מהם תהיה לבתי המשפט המוסמכים באזור תל אביב בלבד.

bottom of page