top of page

MEMBERHOOD
מועדון החברים

WELCOME

א. מנוי חודשי מתחדש בכל ראשון לחודש. | ב. ביטול המנוי-  יש להודיע על הפסקת המנוי עד ה 23 לחודש על מנת לבטל את המנוי בחודש שלאחר מכן. תימסר ההודעה לאחר ה 23 לחודש, יסתיים המנוי במועד סיום חודש המנוי השוטף שלאחריו. כלומר, במידה ולקוח ביטל את המנוי ב 25 לחודש פברואר, הלקוח יהיה פעיל בחודש מרץ, ויהיה לא פעיל בחודש אפריל. תקופת ההודעה המוקדמת תחשב כתקופת חברות רגילה לכל דבר ועניין.

אימונים משתתפים
bottom of page