top of page
הצהרת קורונה לאימונים

לפני שמעלים את הדופק, כמה פרטים אישיים:

חלק א':​ שאלון רפואי

השאלון בא לבדוק את מצבך ואת ההיסטוריה הרפואית שלך. כדי שנדע להתאים לך את התוכנית הטובה ביותר, נצטרך ממך תשובות אמת. אם סימנת בעמודה מסוימת "כן", חשוב להרחיב בחלק ה"הערות". מילוי נעים. 

האם שהית בבידוד או ביקרת אצל רופא
האם היית במגע קרוב עם חולה קורונה בשבועיים האחרונים?
האם אתה משתעל?
האם חום גופך מעל 38 מעלות צלזיוס ומעלה או האם היה לך חום כאמור בשבוע האחרון?

חלק ב':​ הצהרה

אני מצהיר שקראתי והבנתי את כל השאלון הרפואי שבחלק א', מסרתי ידיעות מלאות ונכונות על צבי הרפואי בעבר ובהווה וכל התשובות לשאלות בטופס זה הן שליליות; ומעצם כך  אישרתי שאני במצב פיזי טוב, אין לי בעיות רפואיות העלולות לסכן אותי בשעת אימון כושר ןשהעיסוק  באימון פאסיבי או אקטיבי לא יפגע בבריאותי, ביטחוני, נוחיותי או מצבי הפיזי.  

 

 ברור לי שאם אחד מהפרטים שמילאתי בטופס אינו מלא ונכון, תוסר אחריות המאמן.  

ידוע לי שהמתחם הוא לא "חדר כושר", כמו שהמונח מוגדר בחוק מכוני הכושר (רישוי ופיקוח) שהאימון  יתבצע במתחם אצל המאמן שבחרתי וללא כל אחריות של המתחם, ושאין להתאמן במתחם ללא נוכחות  המאמן.  

ידוע לי שקטין מתחת לגיל שמונה עשרה (18) לא יכול להתאמן ללא טופס הסכמה מורשת בכתב חתום על  ידי אחד ההורים,   
ברור לי שתוקף הצהרת הבריאות הזו הוא שנתיים מיום חתימתי, ושלאחר מכן אצטרך לחתום על הצהרה  מחודשת. בנוסף, ידוע לי שיהיה עליי לחדש כל אישור ותעודה רפואית כל שלושה חודשים מיום חתימת  הרופא עליה.   

Your content has been submitted

תודה על שיתוף הפעולה

bottom of page